Структура та органи управління

Структура та органи управління ДНЗ №28 «Космічний»

Управління ДНЗ № 28 здійснюється його засновником, Департаментом, Територіальним відділом освіти Комунарського району.

Безпосереднє керівництво роботою ДНЗ № 28 здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади директором Департаменту на умовах укладеного контракту згідно з чинним законодавством України.

Структура та органи управління ДНЗ №28 «Космічний»

Управління ДНЗ № 28 здійснюється його засновником, Департаментом, Територіальним відділом освіти Комунарського району.

Безпосереднє керівництво роботою ДНЗ № 28 здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади директором Департаменту на умовах укладеного контракту згідно з чинним законодавством України.

Директор  ДНЗ № 28:

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю ДНЗ № 28;
 • діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ДНЗ № 28 і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ДНЗ № 28;
 • видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
 • формує штатний розклад ДНЗ № 28 в межах затвердженого фонду заробітної плати та подає його для затвердження до Департаменту;
 • контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей;
 • відповідає за стан педагогічної та виховної роботи в ДНЗ № 28;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням із профспілковим комітетом;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) колективу ДНЗ № 28 та батьків або осіб, які їх замінюють.

Постійно діючий колегіальний орган в ДНЗ № 28 – педагогічна рада.

До складу педради входять: директор, педагогічні та медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

Головою педагогічної ради є директор ДНЗ № 28.

Педагогічна рада закладу:

 • оцінює результативність виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;
 • розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у ДНЗ № 28;
 • визначає план роботи ДНЗ № 28 та педагогічне навантаження працівників;
 • затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, впровадження освітній процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;
 • аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності, стан організації освітнього процесу;
 • визначає шляхи співпраці ДНЗ № 28 з родинами вихованців;
 • розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників ДНЗ № 28;
 • заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;
 • розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільний навчальний заклад.

Органом громадського самоврядування  ДНЗ № 28 є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Загальні збори:

 • обирають раду ДНЗ № 28, її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;
 • заслуховують звіт завідувача ДНЗ № 28 з питань статутної діяльності закладу, голови ради дошкільного закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності ДНЗ № 28;
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ДНЗ № 28.
 • У період між загальними зборами діє рада ДНЗ № 28. Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.